ASBEST I ARBETSMILJÖN? VI HAR LÖSNINGEN

skarmavbild-2023-04-05-kl-104254.pngVisste du att i oberoende mätningar som gjorts i utemiljön och inne i förarhytten så är koncentrationen av farliga partiklar högre inne i hytten än utomhus?

 

I arbetsmiljöverkets publikation AFS 2006:1 kan man läsa allt om Asbest och de negativa effekterna på hälsan. Lite kortfattat kan man sammanfatta det enligt nedan:

 

25 § Hytt på maskin eller fordon som används i dammande arbete där asbest eller asbesthaltigt material förekommer skall ha särskild tillförsel av luft som är så fri från luftföroreningar som möjligt.

 

Till 25 § Med hänsyn till de dammkoncentrationer som kan förekomma vid hantering av asbesthaltiga rivningsmassor, t.ex. på byggarbetsplatser och dagbrott, samt på plats för slutligt omhändertagande av asbesthaltigt avfall (avfallsdeponi), behöver tilluftsaggregat som används till hytt normalt ha filter med minst 99,95 % avskiljningsgrad, mätt enligt svensk standard SS-EN 1822-1 eller motsvarande, tillsammans med lämpligt grundfilter. Filter med denna prestanda kallas HEPA-filter, klass H13 (kallades förr mikrofilter eller absolutfilter). Det är viktigt att luft förs till hytt så att det blir övertryck i hytten. Föraren kan behöva ha tillgång till andningsskydd klass P3 att användas vid behov. 

 

Exponering för asbesthaltigt damm kan förekomma i samband med demontering av asbesthaltiga friktionselement samt vid brytning och beredning av asbesthaltigt mineral.

 

Hälsoeffekter av asbest

Inandning av luftburet asbesthaltigt damm Vid arbete med asbest och asbesthaltigt material kan ett luftburet damm bestående av bl.a. nål- eller trådformiga asbestfibrer uppstå. De är ofta några tiondels millimeter långa. Asbestfibrerna uppträder oftast i form av fiberknippen som kan spjälkas på längden. De mycket fina fibrer som då uppstår kan vara ned till ett par hundradels mikrometer tjocka. Inandning av asbestfibrer kan medföra sjukliga förändringar, främst i andningsorganen. De fibrer som är mindre än 3 mikrometer i diameter är respirabla och kan efter inandning och deponering i lungblåsorna (alveolerna) så småningom fastna, t.ex. på ytan av det inre lungsäcksbladet. Asbestfibrer som är tillräckligt tunna (mindre än 3 mikrometer) kan tränga långt ner i lungorna även om de är långa (längre än 100 mikrometer). Asbestfibrer som fastnat i lungorna kan sedan transporteras vidare, bland annat till lungsäck och bukhinna. De elimineras mycket långsamt och vissa fibrer blir kvar.

 

Sjukdomar på grund av inandning av asbestfibrer

Asbest kan ge upphov till flera olika sjukdomar.

 

Mesoteliom: Mesoteliom är en mycket allvarlig tumörform och varje år drabbas ett drygt hundratal personer i Sverige. Flertalet av dessa har fått sjukdomen genom yrkesmässig asbestexponering långt tillbaka i tiden. Mesoteliom uppträder först många år efter det att asbestexponeringen började (vanligen 20–40 år). Den kan förekomma även efter låggradig exponering. Mesoteliom kan sitta i lungsäcken eller i bukhinnan. 

Lungcancer: Asbest kan också orsaka lungcancer. Sådan lungcancer skiljer sig inte åt från den som uppträder i samband med rökning. Risken beror på hur mycket asbest man utsatts för. Vissa undersökningar visar att t.ex. isoleringsarbetare som under många år arbetat med asbest har haft en ca femfaldig riskökning för lungcancer. Personer som har arbetat länge på varv med asbest har ofta haft en fördubblad risk. Både rökare och ickerökare drabbas. Eftersom rökare löper redan från början en betydligt högre risk innebär det att risken för rökande asbestarbetare är särskilt hög. Grupper med lägre exponering har lägre risk. 

Asbestos: Asbestos innebär en ökning av mängden bindväv i lungorna (lungfibros), som leder till nedsättning av lungfunktionen och till invaliditet på grund av andningssvårigheter. Asbestos drabbar bara den som utsatts för mycket höga halter asbest under lång tid. Asbestos finns i olika svårighetsgrader och om sjukdomen upptäcks tidigt kan man genom att stoppa exponeringen göra att sjukdomen avstannar eller fortskrider mycket långsamt. Hälsokontroller av asbestexponerade innehåller undersökningar som ska upptäcka denna sjukdom tidigt, bl.a. lungröntgen och spirometri.

Pleuraplack: Om asbestfibrer fastnat på lungsäcksbladet kan detta leda till förtjockningar av bindväv, s.k. pleuraplack, som senare kan förkalkas. Förtjockningarna bildas i lungsäcken mot diafragman, men även vid hjärtsäcken. Plack kan även bildas i bukhinnan, sannolikt genom nedsvald asbest. Pleuraplack ger i regel inte upphov till besvär eller funktionsnedsättning, men undantag finns. Förtjockningarna bör betraktas som ett tecken på asbestexponering. Lungsäcksutgjutningarna ger i regel inte heller upphov till besvär, men de tenderar att återkomma. Faran med asbesthantering vid de nivåer av asbesthaltigt damm som kan vara aktuella i Sverige idag är framför allt risken för mesoteliom. Pleuraplack är också förhållandevis vanligt vid låg exponering. 

 

 

Asbest

Samlingsnamn för krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest) och amosit (brun asbest) samt de fibrösa formerna av silikatmineralen antofyllit, tremolit och aktinolit.

 

Krysotil är den asbestsort som vanligen användes inom asbestcementindustrin som tillverkade produkter med 5–20 viktprocent asbest. Krysotil användes i friktionselement (30–80 % asbest) och packningar (40–75 % asbest). Långa krysotilfibrer har använts för asbestväv med 80–100 viktprocent krysotil. Vid tillverkning av olika golvbeläggningsmaterial har stora mängder kortfibrig krysotil använts som fyllnads- och armeringsmaterial, liksom i många färg-, tak-, beklädnads- och plastprodukter.

Krokidolit användes huvudsakligen till filter, packningar, isoleringar m.m. när det krävdes syrabeständighet. Krokidoliten kan även förekomma i andra produkter, bl.a. i mindre omfattning i asbestcementprodukter.

Amosit användes huvudsakligen som isolering i blandning med basisk magnesiumkarbonat (magnesia alba). Blandningen användes till isolering av rör, ångpannor m.m.

Antofyllitasbest, som är beständig mot syra och lut, användes som fyllnadsoch armeringsmaterial i produkter som skulle vara alkali- eller syrabeständiga, t.ex. vissa plastprodukter, asbestpapp samt cement- och isoleringsmassor.

Tremolitasbest och aktinolitasbest kan förekomma som föroreningar i andra viktiga industrimineral. Exempel på sådana är talk och dolomit.

 

 

JUNGHEINRICH SVERIGE VÄLJER BM AIR TILLSAMMANS MED ETT STORT RECYCLINGFÖRETAG. Jungheinrich Sverige har tillsammans med slutkund valt ett trycksatt filtersystem från BM Air till deras truckar.  Kunden som arbetar inom recycling vill skydda sina anställda mot eventuella farliga partiklar i deras arbetsmiljö, De har även valt att extrautrusta med gaslarm som larmar om PPM nivåerna skulle skena och larmar då föraren att backa undan.
Publicerad 15 december 2023 kl 15:40
VI BYTER AFFÄRSSYSTEM! Vi byter affärssystem, därför kan vi vara svåra att nå på telefon. Vi svarar i den kapacitet vi kan, skicka gärna ett mejl om ni inte kommer fram. Så återkommer vi så fort som möjligt!
Publicerad 4 december 2023 kl 15:09
HALLOWEEN ÄR HÄR Kapa era Servicekostnader LÄSKIGT mycket genom att göra ett avtal på filter med oss!
Publicerad 1 november 2023 kl 16:20
DETTA MÅSTE ALLA VETA SOM ANVÄNDER KOLFILTER DÄR FARLIGT DAMM & PARTIKLAR FÖREKOMMER! (klicka på bilden för att förstora) Som bilden visar så står det klart och tydligt att Volvos hyttfilter med aktivt kol EJ rekommenderas där farliga gaser förekommer. Detta är inget unikt hos Volvo heller utan samma gäller alla tillverkare.    Filter med aktivt kol används brett i Sverige inom alla möjliga sektorer. I återvinningsindustrier där Farliga gaser finns samt andra ställen där bara dålig lukt förekommer.    Det många inte vet att det finns väldigt många olika typer av aktivt kol. så att bara vända sig till sin maskintillverkare och köpa deras filter och sedan tro att man är skyddad är...
Publicerad 14 september 2023 kl 11:22
STENA RECYCLING VÄLJER FLEET TEC & BM AIR KUNDCASE: Vi blev kontaktade av Stena Recycling i Göteborg som arbetar med att ta emot och förädla Oljeslam från saneringar och tankcisterner. I deras miljö är förekomsten av bland annat Svavelväte H2S väldigt vanlig.   Svavelväte, H2S , är en giftig och illaluktande gas. Den karakteristika ”ruttet ägg”- lukten kan kännas redan 0.02ppm och det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag ligger på 5ppm, enligt arbetsmiljöverkets restriktioner. Dessutom är gasen korrosiv på betong och övrig utrustning och minskar därmed livslängden på ledningssystem. Svavelväte bildas i avloppsvatten under anaeroba förhållanden vilka typiskt uppstår i spillvattenledningar med långa uppehållstider. Svavelväte H2S är...
Publicerad 5 april 2023 kl 15:22
TRÄMÖGEL I ARBETSMILJÖN? VI HAR LÖSNINGEN. I arbetsmiljöverkets publikation ADI573 kan man läsa allt om de skadliga partiklar och de negativa effekterna på hälsan. Lite kortfattat kan man sammanfatta det enligt nedan:   Hälsoproblem med trämögel  Inandning av mögelsporer eller fragment från mögelsvamp kan ge upphov till hälsorisker. Både levande och dött trämögel ger upphov till besvär.  Vid misstanke om trämögelsjuka bör alltid företagshälsovård, distriktsläkarcentral eller motsvarande anlitas för utredning av sjukdomsbilden.    Trämögelsjuka Akuta besvär De symtom som kan uppkomma akut vid inandning av höga halter mögelsporer liknar de som förekommer vid influensa. Envis rethosta, feber och frossa, men även huvudvärk, ledvärk och muskelvärk kan förekomma....
Publicerad 13 oktober 2022 kl 12:16
FLEET TEC INGÅR SAMARBETE MED BM AIR Fleet Tec har idag skrivit avtal i Sverige gällande försäljning i Sverige av BM Airs produktsortiment, Vilket innefattar Övertrycksaggregat till hyttventilation. BM Air tillverkar en mängd olika övertrycksfilter så det finns alltid en modell som passar alla applikationer på marknaden. De stora segmenten för dessa produkter är Återvinning, Kompostering, flisning, rivning & Gruvindustrin. Produkterna skapar ett övertryck i hytten på maskinen vilket gör att farliga partiklar så som damm & gaser ej kan tränga in genom de springor som finns i maskinens hytt. Dessa anläggningar eliminerar alla former av skadliga partiklar för maskinföraren som annars är omöjliga att filtrera bort genom...
Publicerad 27 maj 2021 kl 19:03
God jul från Fleet Tec! I år väljer vi att skänka pengar till barncancerfonden.
Publicerad 17 December 2020 kl 13:02
Filterfakta No. 1    
Publicerad 17 December 2019 kl 11:41
God jul och gott nytt år! I år väljer vi att skänka pengar till välgörande ändamål istället för en traditionell jullgåva. Vi vill önska alla våra kunder en riktigt god jul, och ett gott nytt år!
Publicerad 17 December 2019 kl 11:41
Årets superföretag 2019! Vi kan stolt berätta att vi för 3:e året i rad fått utmärkelsen "Årets Superföretag 2019". Detta hade inte varit möjligt utan våra fantastiska kunder. Tusen tack från hela Fleet Tec familjen!   Läs mer om superföretagen här  
Publicerad 12 November 2019 kl 11:13
Parker Racor Vi säljer Racors sortiment av filter. Kontakta oss för mer information.  Tryck här för webbutiken!
Publicerad 16 September 2019 kl 14:15
Stoppa smutsen innan det når luftfiltret! Nu har vi uppdaterat sidan med alla cyklonrenare fån Klean Aire! Tar bort upp till 90% av föroreningar från insugsluften innan det når filterelementet. En investering som snabbt lönar sig! Se utbudet här:  Klean Aire
Publicerad 9 September 2019 kl 14:40
Oljor och smörjfett för er maskinpark Ni vet väl att ni även kan beställa era oljor hos oss?  Vi är återförsäljare för det svenska oljebolaget Elite Oil AB, som tillhandahåller kvalitetsoljor och smörjfett för allt inom åkeri, entreprenad, industri, lantbruk etc. Ta kontakt med oss för mer information och rådgivning.
Publicerad 9 September 2019 kl 15:37
Vi Stödjer Hjärnforskningen Julen 2018!
Publicerad 17 December 2018 kl 16:25
Årets Superföretag 2017 & 2018  Vi är mycket stolta över att vara utsett till ett av Superföretagen både 2017 & 2018. En utmärkelse som delas ut av Bisnode och Veckans Affärer och som mindre än en promille av Sveriges företag får. Läs mer om priset här: https://www.va.se/nyheter/2018/10/09/bolagen-som-utklassarallt-och-alla---har-ar-sveriges-728-superforetag-2018/
Publicerad 16 October 2018 kl 10:52
Vi Stödjer Musikhjälpen!  
Publicerad 18 December 2017 kl 22:29
God Jul & Gott Nytt År! Vi på Fleet Tec vill i samband med våran julhälsning även passa på att tacka för det gångna året. Och hoppas på ett lika bra samarbete under 2017. Vi blickar bakåt mot ett jätteroligt 2016 & Vi förbereder oss för Nya tag 2017. Under 2017 kommer vi göra många nya satsningar, Ett utav dessa är att vi Kommer utöka vårat lager för att korta alla ledtider. 471
Publicerad 20 December 2016 kl 10:23
Fleet Tec förvärvar Bil & Filtertjänst i Falun Härmed stärker vi vår geografiska position, kunskap, lager & personalstyrka. Vi blir nu 10 personer som enbart finns för att hjälpa er med era Filtreringsbehov. Fleet Tec Filters Jönköping: 036-134700 Fleet Tec Filters Falun: 023-286 50 2993
Publicerad 3 October 2016 kl 14:39
Nyheter från Fleet Tec Filters Fleet Tec Filters lanserar minst 3 nya Hydraulfilter under hösten. Med noggrant utvalda leverantörer plockar vi fram filter av absolut högsta kvalitét. Vilket även kännetecknar vårt varumärke. 204
Publicerad 30 August 2016 kl 17:55
Ny agentur i Skandinavien gällande förrenare. Cyklon & Oljebadsrenare Fleet Tec AB är väldigt stolta över att få presentera en ny leverantör. Klean Aire. Vilka är tillverkare av högkvalitativa Cyklonrenare & Oljebadsrenare. Vilka även är OEM leverantör till bl.a. JOHN DEERE, JCB, CASE, KOMATSU, DOOSAN M.fl. Fleet Tec AB innehar agenturen för alla Klean Aires produkter i Sverige, Norge, Danmark & Finland. Just Nu söker vi både Distributörer & Återförsäljare i Norden. All info om produkterna kommer att komma up inom kort på hemsidan. Produktkatalogen finns att ladda ner här: Klean Aire Catalouge 87
Publicerad 15 December 2015 kl 13:19
Fleet Tec bredast på marknaden Ni glömmer väl inte att Fleet Tec har bland de bredaste sortimentet av filter på marknaden? Räknat både i Sverige & i Norden. Oavsett om ni har ett Donaldson Oljefilter, Fleetguard Bränslefilter, Mann Luftfilter, Wix andningsfilter, Mahle Hydraulfilter, Hengst Hyttfilter, Volvo transmissionsfilter, Caterpillar pilotfilter, Komatsu Servofilter, John Deere Returfilter... Så har vi motsvarande. Har ni en grävmaskin, dumper, bandschaktare, hjullastare, krossverk, Skogsmaskin, traktor, båt, fartyg....så har vi har era filter. Vi har en ny webbutik med kompletta filterlösningar för Entreprenamaskiner, Krossverk, Gruvindustrin, Åkeri, Sogsbruk, Jordbruk, Marint både hobby och komersiellt. Se Fleet Tec som det självklara valet vid inköp av filter....
Publicerad 13 November 2015 kl 17:45
Immar rutan lätt igen? Immar rutan igen lätt beror det förmodligen på ett föråldrat hytt/kupéfilter. Se till att byta till ett nytt och fräscht innan vintern så slipper ni problem. Beställ direkt till er maskin i filterkatalogen. 443
Publicerad 7 October 2015 kl 10:44
Fleet Tec lanserar ny Webbutik I dagarna släppte vi vår nya del av webbshopen. Tidigare har men enbart kunnat köpa filter genom att söka direkt på sin maskin eller översätta mellan olika fabrikat. Vi har tagit detta ett steg längre genom att göra en webbshop där ni som kunder kan köpa kompletta filterlösningar m.m. Kompletta filterlösningar så som Bränsle, Hydraulik, Luft etc. från grönytemaskiner till stora Hangarfartyg. Filterlösningar för farmartankar. Reservdelar till filter. Så som bottenskålar, Luftningsskruvar m.m. Filterverktyg, Filterkärror för mobil filtrering av förorenade oljor. + Övriga produkter som är passande för branschen. Gå in direkt och se vad vi kan erbjuda. Till Webshop 146
Publicerad 20 August 2015 kl 10:54
Baldwin Filters Förvärvar Stanadyne STANADYNE PERFORMANCE FORMULA * Ökar Effekten på motorn, Renar bränslesystemet vilket ger bättre förbränning. * Sänker bränsleförbrukningen. Oberoende tester visar en säkning på 4% i snitt * Höjer Cetan-talet på bränslet vilket resulterar i bättre motorstarter, Jämnare gång & Minskar oljud. * Möter alla rådande krav från motortillverkare & skadar ej Partikelfilter. * Minskar utsläppen - minskar rök och partiklar * Rengör och skyddar insprutningspumpar , injektorer , munstycken , etc. * Minskar slitage. Smörjförbättrande. * Stabiliserar bränslet. Håller det fräscht och motverkar Gél bildning som uppstår vid oxidation. * Kallt Väderskydd - förbättrar dieselns flytpunkt , Och motverkar mot att...
Publicerad 29 June 2015 kl 11:30
Semestertider Just nu under rådande semestertid är vi något underbemannade. Vi hoppas därför att du som kund kan ha förståelse för att telefonköerna kan vara längre än normalt och att vi inte har möjlighet att svara på mailfrågor lika fort. Vi jobbar på och gör vårat absolut bästa för att ge er bästa service! Som vanligt. 734
Publicerad 24 June 2015 kl 13:25
Tack till alla besökare. Vi vill tacka alla som besökte oss i vår monter. gamla som nya kunder. Det var en jättebra mässa där många nya kontakter knöts. Tack. 81
Publicerad 8 June 2015 kl 11:04
Möt Fleet Tec på SkogsElmia 4-6 Juni 2015 Monter 554 Vi ställer ut på SkogsElmia mellan 4-6 Juni 2015 Monter 554. Välkomna förbi vår monter gamla som nya kunder. Väl mött. 394
Publicerad 3 June 2015 kl 14:03
Fleet Tec AB Ftg. Presentation 714
Publicerad 3 June 2015 kl 16:41
Fleet Tec Filters Nytt filter från Fleet Tec Filters FT409 - Andningsfilter Ersätter bl.a. Volvo 11172907 Donaldson P528708 Fleetguard AF27819 644
Publicerad 17 February 2015 kl 22:34
Ny revolutionerande fettspruta Vi kan stolt presentera oss som importörer av en revolutionerande fettspruta. Kladdfritt med vanliga Fettpatroner Fettspruta till de traditionella fettpatronerna 400&500gr Bygger på Vacumsystem Utrustad med en magnet som ger 40kg dragkraft, Möjliggör pumpning med 1 hand. Levererar ett tryck på 800 bar jämfört med standard på marknadens 400 bar. Hela 2,5 Gram per pumpslag Levereras med en slang på hela 750mm 4-Backsmunstycke av högsta kvalitét Vikt: 1,6kg
Publicerad 7 May 2014 kl 15:04
Fleet Tec AB startar Oljebolag Vi går nu in som delägare i det nystartade oljebolaget Elite Oil. Genom detta kan vi öka våran service ytterligare till våra kunder. Ring eller maila oss för mer info.
Publicerad 12 May 2014 kl 08:26

VÅR FILTERKATALOG ONLINE

Som återförsäljare hos oss får du tillgång till vår unika filterkatalog där du bl a kan:

  • Söka filter direkt på maskintyp
  • Översätta mellan olika filterfabrikat
  • Snabbt och enkelt få fram prisuppgifter
  • Skriva ut maskinblad m.m.

Vi på Fleet Tec jobbar kontinuerligt med att vara "up to date". I vår databas i dagsläget finner du över 300.000 översättningar av filter.

 

Ansök här!

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.