Miljö

Fleet-Tec-Flamingo-Cut-out.jpg Arbetsmiljöpolicy för Fleet Tec AB

 

Fleet Tec:s huvudnäring innefattar försäljning av Filter samt förmedling av farligt avfall från den svenska

marknaden på ett effektivt och för miljön riktigt sätt, främst för återvinning. Fleet Tec ser miljöarbetet som

ett viktigt konkurrensmedel och skall följaktligen vara en naturlig del av vårt arbete.

Gällande lagstiftning och föreskrifter är för Fleet Tec grundläggande.

Fleet Tec:s miljöarbetet bedrivs i nära samverkan med samtliga berörda intressen ( Personal, myndigheter, etc.)

Vi har en hög ambition vid utveckling av de produkter som Fleet Tec tillhandahåller och vi tillhandahåller miljöalternativ där så är möjligt.

 

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som

uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar

detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

 

rbetsmiljön i Fleet Tec AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår

arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

 

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och

utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen

attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna

arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna

vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

 

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de

olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre

miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

 

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det

ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en

god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner

och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

 

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och

miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.

På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och

minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

 

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver

anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

 

enna miljöpolicy skall vara väl känd inom bolaget samt för kunder och omvärlden i övrigt.

Fleet Tec strävar alltid efter öppenhet.

 

Fleet Tec:s miljöpolicy uppdateras vid behov.

 

Ladda ner som PDF genom att klicka här.

Kvalitetsledningssystem

 

Ladda ner PDF

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.